Disclaimer KP RESEARCH & TECHNOLOGY B.V.

Algemeen

Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van deze website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. KPR&T is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door KPR&T gecreëerde site. KPR&T wijst hierbij alle aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar links op deze site(s) verwijst (verwijzen). De gegevens op deze site kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd.


Q8 KPR&T geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de site en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt door KPR&T uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site. Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van  KPR&T zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. KPR&T is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of bronnen. KPR&T aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen of beschikbaarheid. KPR&T is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites of bronnen.

© Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website (informatie, afbeeldingen, foto’s), mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

DISCLAIMER van Kuwait Petroleum Research & Technology B.V. (KPR&T)

Algemeen
Welkom op één van de websites van Kuwait Petroleum Research & Technology B.V. (KPR&T). De hierna vermelde voorwaarden van deze Disclaimer zijn van toepassing op uw bezoek van deze website en/of het gebruik van de verstrekte informatie op deze site. Door deze website te bezoeken en de verstrekte informatie te gebruiken stemt u in met deze Disclaimer en de gebruiksvoorwaarden evenals de Privacy policy.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden met betrekking tot bestellingen van producten en/of diensten hebben laatstgenoemde voorrang.

Toepasselijk recht
Op de toegang tot en het gebruik van deze website is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank waaronder de betrokken Kuwait Petroleum vennootschap ressorteert.

Aansprakelijkheid
Deze site is uitsluitend bestemd voor het verstrekken van algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Hoewel wij de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid hebben samengesteld, kunnen wij geen garanties geven omtrent de juistheid of volledigheid ervan.

Behoudens opzet aanvaardt KPR&T dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, bedrijfsonderbrekingen, gevolgschade en winstderving daaronder begrepen, schade aan het informaticasysteem van de gebruiker door virussen, hacking, enz. die direct of indirect het gevolg is van, of in enig opzicht verband houdt met het bezoeken, gebruiken of (tijdelijk) niet functioneren van deze site.

KPR&T is nimmer verantwoordelijk voor de informatie die door derden op haar website zou worden geplaatst.

Het is de bezoeker die aansprakelijk is voor alle beslissingen die hij neemt en/of voor de handelingen die hij stelt op basis van de informatie op deze website. Bij elk onrechtmatig gebruik kan KPE de toegang tot de website en/of bepaalde diensten die via de website worden aangeboden ontzeggen.

De bezoeker van deze website zal KPR&T, alsmede haar werknemers, gemandateerden, handels-agenten, toeleveranciers, licentiehouders, enz. vrijwaren tegen gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures en haar uitkomsten, inclusief kosten en erelonen van advocaten en andere deskundigen, die door derden zijn ingesteld naar aanleiding van uw gebruik van de website, uw inbreuk op eender welke regelgeving of de rechten van derden.

(Hyper)Links
Deze site kan, al dan niet door KPR&T zelf en al dan niet met toestemming van KPR&T, op enigerlei wijze gekoppeld zijn aan andere websites van derden (links). Indien u een hyperlink met onze site wilt creëren dient u hiertoe voorafgaandelijk de schriftelijke toestemming te bekomen middels aanvraag op hieronder vermeld adres. Het is niet toegestaan deze site te framen.
KPR&T is voor deze gekoppelde sites en/of de informatie die zich daarop bevindt, niet verantwoordelijk. KPR&T is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade - bedrijfsonderbrekingen, gevolgschade en winstderving daaronder begrepen - die direct of indirect het gevolg is van, of in enig opzicht verband houdt met het bezoeken of gebruiken van websites die aan deze site gekoppeld zijn.

Intellectuele Eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten van de informatie, benamingen, beelden, tekeningen, woord- en beeldmerken, of andersoortig materiaal op deze website komen uitsluitend toe aan Kuwait Petroleum Research & Technology B.V. of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de wetgeving met betrekking tot auteursrechten of andere wetgevingen gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden vermenigvuldigd, gedownload of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Meer informatie over de voorwaarden voor toegang en gebruik van onze website, waaronder begrepen nadere informatie over Kuwait Petroleum’s intellectuele eigendomsrechten kan u vinden in onze gebruiksvoorwaarden. De volledige versie hiervan vindt u hier.

Wijzigingen

Wij zullen ons beleid geleidelijk aanpassen aan de technologische ontwikkelingen van het internet. Wijzigingen van deze Disclaimer zullen op deze pagina verschijnen. Wij nodigen u dan ook uit om deze pagina regelmatig te bezoeken voor eventuele aanpassingen.

Vragen
Als u vragen heeft of meer informatie wilt, kunt u e-mailen naar [email protected]

Ook kunt u ons een brief sturen naar het volgende adres:
Kuwait Petroleum Research & Technology B.V.
T.a.v. Human Resources
Moezelweg 251
NL-3198 LS Europoort Rt.