Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door:
Kuwait Petroleum Research & Technology B.V.
Moezelweg 251
NL-3198 LS Europoort Rt.

Tel:  +31(0)  181 285 222

Elektronisch contactadres: [email protected]

De woorden “Wij” en “Ons” genoemd in deze voorwaarden en bepalingen verwijzen naar Kuwait Petroleum Research & Technology B.V. Wij verzoeken u deze voorwaarden en bepalingen zorgvuldig te lezen alvorens de website te bezoeken. Gebruik van deze website betekent dat u akkoord gaat met al deze voorwaarden en bepalingen.

Privacy beleid

Beleid met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens op de websites van de Kuwait Petroleum Research & Technology B.V.
De beveiliging en bescherming van uw persoonlijke informatie is belangrijk voor KPR&T. In de manier waarop wij onze activiteiten uitoefenen zullen wij zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens en de geldende regels toepassen op het gebied van privacy, gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in de landen waarin KPR&T websites beheert. In het hieronder geschetste beleid wordt toegelicht welke informatie KPR&T zal verzamelen, hoe KPR&T die informatie gebruikt en met wie we ze zullen delen.

Persoonsgegevens
Via onze websites zal KPR&T in principe geen als persoonlijk identificeerbare informatie over u verzamelen (b.v. uw naam, adres, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer en/of e-mailadres (“persoonsgegevens”), tenzij u er vrijwillig voor gekozen heeft om ons deze informatie te sturen (b.v. door te reageren op een van de op de website geplaatste vacatures). Wilt u niet dat uw persoonlijke informatie wordt verzameld, zorg er dan voor dat u ze niet naar ons verstuurt.

Wanneer u ons persoonlijke informatie stuurt, geeft u ons toestemming om deze gegevens op te slaan en te gebruiken. Wij zullen uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden: Werving & Selectie, response contactformulier

Niet-persoonlijke informatie wordt automatisch verzameld
Wanneer u onze websites bezoekt, kunnen wij automatisch (d.w.z. niet door registratie) informatie verzamelen die niet als persoonlijk kan worden geïdentificeerd (bv. het type internetbrowser en het type computerbesturingssysteem; de domeinnaam van de website die u voordien hebt bezocht; het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die u er doorbracht, de pagina’s die u hebt bekeken). Wij kunnen deze informatie gebruiken en binnen Kuwait Petroleum Research & Technology B.V. verspreiden om het gebruik van onze websites te analyseren en om de inhoud ervan te verbeteren.
"Cookies" - informatie die automatisch op uw computer wordt geplaatst
Wanneer u één van onze websites bekijkt, kunnen wij bepaalde informatie op uw computer opslaan in de vorm van een "cookie". Cookies zijn kleine stukjes informatie die door een browser worden opgeslagen op uw computer. Wij gebruiken cookies om uw voorkeuren te registreren en om informatie die eigen is aan u (zoals geraadpleegde pagina’s) te registreren en om het netwerkverkeer en het surfgedrag op de website te meten. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers, bv. om uw wachtwoord op te slaan zodat u het niet telkens opnieuw dient in te voeren. Als u ervoor kiest om niet te worden herkend, kunt u via uw Internet browser cookies van de harde schijf van uw computer wissen, alle cookies blokkeren of een waarschuwing krijgen voordat een cookie wordt opgeslagen.
Indien u liever geen cookies op uw computer wilt toelaten, vindt u in alle gebruikelijke browsers een optie om deze uit te schakelen. In dat geval kan het mogelijk zijn dat u van sommige diensten op één van onze websites geen gebruik kunt maken.

Kinderen
Kinderen mogen geen persoonlijke informatie naar de websites van KPR&T verzenden zonder de toestemming van hun ouders of voogd. KPR&T moedigt alle ouders of voogden aan om hun kinderen te leren hoe ze op een veilige en verantwoordelijke manier kunnen/moeten omgaan met hun persoonlijke informatie tijdens het surfen op het internet. Indien het KPR&T bekend is dat de persoonlijke informatie afkomstig is van kinderen, zal KPR&T deze voor geen enkel doel verzamelen of gebruiken.

Veiligheid

KPR&T neemt voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke informatie zoveel mogelijk te garanderen en levert inspanningen om ze nauwkeurig te houden. Wij streven ernaar uw informatie nauwgezet te beschermen tegen verlies, vernietiging, vervalsing, manipulatie en onbevoegde toegang tot de gegevens.

Links naar andere websites

De KPR&T-websites kunnen links naar andere websites bevatten. KPR&T is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacy regels en/of de inhoud van andere websites.
Wij kunnen niet verantwoordelijk zijn voor het privacy beleid van andere websites, noch voor de uitvoering van dat beleid, zelfs niet als:

  • u toegang kreeg tot de website van een derde via de links op onze KPR&T websites; of
  • u op onze websites terechtkwam via de website van een derde.

Wij raden aan om het beleid van iedere door u bezochte site te controleren en om contact op te nemen met de eigenaar of beheerder van die websites als u zich zorgen maakt of vragen hebt.

Rechten
Krachtens de wet heeft u recht van toegang tot uw persoonsgegevens naast het recht tot verbetering, aanvulling en/of uitwissing van onjuiste informatie. Bovendien kunt u schriftelijk verzet aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met betrekking tot commerciële prospectie.  (DAT LAATSTE: met betrekking tot commerciële doeleinden.

Wijzigingen
Wij zullen ons beleid met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens geleidelijk aanpassen aan de technologische ontwikkelingen van het internet. Wijzigingen van dit privacy beleid zullen op de privacy policy pagina verschijnen en als update van onze gebruiksvoorwaarden. Wij nodigen u dan ook uit om deze pagina’s regelmatig te bezoeken voor eventuele aanpassingen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle handelsmerken, copyright en andere intellectuele eigendomsrechten in de materialen op deze website (evenals diens structuur en de lay-out) tezamen met, maar niet gelimiteerd tot de tekst, foto’s, grafieken en de onderliggende software code zijn eigendom van Kuwait Petroleum Research & Technology B.V. tenzij anders vermeld.
Het is niet toegestaan enig materiaal van deze website te kopiëren, wijzigen, publiceren, uitzenden, distribueren, verkopen of overdragen, in zijn geheel of gedeeltelijk, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. De inhoud van deze website mag echter gedownload worden, geprint of gekopieerd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De handelsmerken, logo’s en dienstenmerken op deze website zijn de merken van Kuwait Petroleum Research & Technology B.V., tenzij anders wordt vermeld.

Aanvaardbaar gebruik

Het gebruik van deze website is slechts toegestaan in overeenstemming met deze voorwaarden en bepalingen en voor wettige en persoonlijke doeleinden, tevens in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, voorschriften en praktijkcodes in Nederland of andere jurisdictie van waar u toegang heeft tot deze website.

In het bijzonder, stemt u ermee in dat u niet:

  • informatie op of via deze website zult verzenden, overdragen of verspreiden die kwetsend, obsceen, lasterlijk of anderszins illegaal is of kan zijn;
  • deze website op een wijze zult gebruiken die een schending van de rechten van anderen veroorzaakt of kan veroorzaken;
  • software, routine of toestel zult gebruiken die elektronisch of handmatig interfereren of pogen te interfereren met de  besturing of functionaliteit van deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot het opladen of het beschikbaar maken van files die onbetrouwbare data of virussen bevatten via welke weg dan ook;
  • de “look and feel” van deze website niet zult beschadigen, veranderen of interfereren noch de onderliggende software code;
  • acties zult nemen die een onredelijk of onevenredig grote last op deze website leggen of op gerelateerde infrastructuur;
  • ongeautoriseerd toegang zult verkrijgen of zult proberen te verkrijgen, via welke weg dan ook, tot een van onze netwerken.

Zonder afbreuk te doen van Onze andere rechten, ongeacht  welke (volgens de wet of anderszins), behouden wij ons het recht voor u toegang te weigeren tot deze website indien wij van mening zijn dat u één van deze voorwaarden en bepalingen schendt.

Wijzigingen van deze website

Wij kunnen op ieder ogenblik verbeteringen of veranderingen aanbrengen aan de informatie, diensten, producten en andere materialen op deze website zonder voorafgaande kennisgeving.
Wij kunnen ook op ieder ogenblik de voorwaarden en bepalingen wijzigen, en zulks een wijziging zal onmiddellijk ingaan op het moment dat de gewijzigde voorwaarden en bepalingen op deze website zijn gepubliceerd.
Door uw continue toegang of gebruik van deze website wordt u geacht deze gewijzigde voorwarden en bepalingen aanvaard te hebben.

Links naar andere websites

Deze website kan mogelijks links bevatten naar anderen Internet sites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de informatie, materiaal, producten of diensten, van welke aard ook, die zich hierop bevinden of die bereikbaar zijn door deze websites. Uw toegang en gebruik van zulke websites blijven geheel voor uw eigen verantwoordelijkheid.

U mag slechts een link creëren naar deze website na Onze expliciete schriftelijke toestemming. We behouden Ons expliciet het recht voor om Onze toestemming op elk moment hiervoor in te trekken als Wij van mening zijn dat deze link ongepast is of controversieel.

Disclaimer

Algemeen
De hierna vermelde voorwaarden van deze Disclaimer zijn van toepassing op uw bezoek van deze website en/of het gebruik van de verstrekte informatie op deze site. Door deze website te bezoeken en de verstrekte informatie te gebruiken stemt u in met deze Disclaimer en de gebruiksvoorwaarden evenals de Privacy Policy.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden met betrekking tot bestellingen van producten en/of diensten hebben laatstgenoemde voorrang.

Toepasselijk recht
Op de toegang tot en het gebruik van deze website is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank waaronder Kuwait Petroleum Research & Technology B.V. ressorteert.

Aansprakelijkheid
Deze site is uitsluitend bestemd voor het verstrekken van algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Hoewel wij de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid hebben samengesteld, kunnen wij geen garanties geven omtrent de juistheid of volledigheid ervan.

Behoudens opzet aanvaardt KPR&T dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, bedrijfsonderbrekingen, gevolgschade en winstderving daaronder begrepen, schade aan het informaticasysteem van de gebruiker door virussen, hacking, enz. die direct of indirect het gevolg is van, of in enig opzicht verband houdt met het bezoeken, gebruiken of (tijdelijk) niet functioneren van deze site.

KPR&T is nimmer verantwoordelijk voor de informatie die door derden op haar website zou worden geplaatst.

Het is de bezoeker die aansprakelijk is voor alle beslissingen die hij neemt en/of voor de handelingen die hij stelt op basis van de informatie op deze website. Bij elk onrechtmatig gebruik kan KPR&T de toegang tot de website en/of bepaalde diensten die via de website worden aangeboden ontzeggen.

De bezoeker van deze website zal KPR&T, alsmede haar werknemers, gemandateerden, handels-agenten, toeleveranciers, licentiehouders, enz. vrijwaren tegen gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures en haar uitkomsten, inclusief kosten van advocaten en andere deskundigen, die door derden zijn ingesteld naar aanleiding van uw gebruik van de website, uw inbreuk op eender welke regelgeving of de rechten van derden.

(Hyper)Links
Deze site kan, al dan niet door KPR&T zelf en al dan niet met toestemming van KPR&T, op enigerlei wijze gekoppeld zijn aan andere websites van derden (links). Indien u een hyperlink met onze site wilt creëren dient u hiertoe voorafgaand schriftelijke toestemming te verkrijgen via een aanvraag op hieronder vermeld adres. Het is niet toegestaan deze site te framen.
KPR&T is voor deze gekoppelde sites en/of de informatie die zich daarop bevindt, niet verantwoordelijk. KPR&T is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade - bedrijfsonderbrekingen, gevolgschade en winstderving daaronder begrepen - die direct of indirect het gevolg is van, of in enig opzicht verband houdt met het bezoeken of gebruiken van websites die aan deze site gekoppeld zijn.

Intellectuele Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten van de informatie, benamingen, beelden, tekeningen, woord- en beeldmerken, of andersoortig materiaal op deze website komen uitsluitend toe aan Kuwait Petroleum Research & Technology B.V. of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de wetgeving met betrekking tot auteursrechten of andere wetgevingen gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden vermenigvuldigd, gedownload of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Wijzigingen
Wij zullen ons beleid geleidelijk aanpassen aan de technologische ontwikkelingen van het internet. Wijzigingen van deze Disclaimer zullen op deze pagina verschijnen. Wij nodigen u dan ook uit om deze pagina regelmatig te bezoeken voor eventuele aanpassingen.

Waarborgen

Voor zover de wet het toestaat wijzen Wij alle eventuele waarborgen af betreffende de informatie, diensten en materialen vermeld op deze website. Al deze informatie, diensten en materialen worden geleverd “as is” en ‘voor zover voorradig”zonder enigerlei garantie.

Schadeloosstelling

U stemt ermee in om Ons schadeloos te stellen voor en te verdedigen en te vrijwaren tegen aansprakelijkheid, verliezen, claims en kosten (met inbegrip van billijke advocatenkosten) die het gevolg zijn van uw schending van deze gebruiksvoorwaarden.

Varia

Deze voorwaarden en bepalingen omhelzen alle bepalingen van uw overeenkomst met Ons betrekking hebbend op uw gebruik van deze website.
Andere schriftelijke of mondelinge verklaringen zullen hiervan geen deel uitmaken (zoals bv verklaringen in enigerlei brochure of promotiemateriaal dat door Ons wordt uitgegeven, welke een louter informatief karakter hebben op een bepaald moment).

Uw gebruik van deze website, van enig gedownload materiaal en de van kracht zijnde voorwaarden en bepalingen zullen onderhevig zijn aan het Nederlands recht en u gaat akkoord u te onderwerpen aan de niet exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse Rechtbank. Wij behouden ons het recht voor een zaak aanhangig te maken in de Rechtbank van het land waar u verblijft.

Vragen

Als u vragen heeft of meer informatie wilt, kunt u e-mailen naar [email protected]

Ook kunt u ons een brief sturen naar het volgende adres:
Kuwait Petroleum Research & Technology B.V.
T.a.v. Human Resources
Moezelweg 251
NL-3198 LS Europoort Rt.